hamburgerImg

Your Queries, Answered with Care

We understand that when it comes to your banking journey, questions may arise. That's why we've put together a comprehensive list of frequently asked questions (FAQs) to guide you every step of the way. Think of this section as your reliable companion, offering insights into account setup, transactions, fees, security, and more.

We're here to provide you with clarity and confidence. Exploring this section will empower you to make informed decisions, maximize the benefits of our services, and embark on a seamless banking experience.

No question is too small, and every inquiry matters. Dive into our FAQ section, and if you don't find what you're looking for, remember, our support team is just a call or an email away. Your journey with us is our priority, and we're excited to assist you at every turn.

How do I download the IBAS app?

If you're an iOS (Apple) user, visit the Apple Store, or if you're an Android user, go to the Play Store. Search for IBAS in the search bar, then click "Get" or "Install."

What's the process for installing and opening an account with IBAS?

Once you've downloaded IBAS, the installation will begin automatically. You'll need to provide necessary commands and authorizations during this process. To open an account, you'll need a valid phone number to receive a unique authentication and verification code via SMS.

What's the next step after opening an account with IBAS?

You'll need to upload an ID proof, an invoice showing your address, and a selfie for an individual account, or a business certificate and authorization proof for a business account. Our authorized IBAS team will activate your account after necessary verification.

Does IBAS work without a bank account?

Yes, IBAS operates independently from banks, yet maintains a close partnership with them.

Does IBAS access my bank account or transaction history?

No, IBAS does not have access to your bank account history.

Can I withdraw cash from IBAS?

You can withdraw money from IBAS ATMs across Kosovo, transfer funds to your bank account, or use bank services for cash withdrawals.

What are the transaction fees?

Most of IBAS's services are free, but you'll be notified of any fees before each transaction. You have the option to cancel a transaction if the fees aren't acceptable.

How do I receive money? Do I need a password?

To receive money, provide the sender with your IBAS account number, which is your mobile phone number. No password is needed.

What information is needed for payments?

For bills or invoices, enter the bill number or scan the bill. For in-store payments, you can scan-to-pay or tap-to-pay, completing the payment in seconds.

Can I process payments offline?

Some services are available offline, and we're working to extend this capability to all services.

Who do I contact for bill-related questions?

Contact the issuer of the bill directly.

If I have questions or registration issues, who can I contact?

Contact us at 038600300 or email info@ibas.world.

Can I cancel a payment I've made?

Once a payment is confirmed with IBAS, it cannot be canceled. If a mistaken payment occurs, contact the payee for reimbursement.

Can I change my phone number?

Yes, visit the IBAS office in person with identification due to security reasons.

How do I add funds to IBAS from my bank account?

You can add funds through employers, contractors, your bank (eBanking, mBanking, or in-person), IBAS app, or soon with Visa, MasterCard, or Maestro credit cards.

Can I use IBAS without a bank account?

Yes, you can use IBAS without a bank account.

Is IBAS a safe service?

Yes, IBAS is PCI DSS certified and adheres to EU PSD v.2, encrypting sensitive data.

Can I cancel approved loans or overdrafts?

Yes, at any time.

Nuk po mundem të hap llogari në IBAS, sepse jetoj në Evropë dhe nuk kam numër të Kosovës.

Ju nuk keni nevojë të keni llogari në IBAS për të dërguar fonde. Në IBAS duhet të ketë llogari vetëm ai që pranon fonde, ndërsa dërguesit mund t'i dërgojnë ato nga cilado llogari bankare në Evropë që është pjesë e SEPA (Zona e Vetme e Pagesave në Euro).

Çka duhet të bëj unë që t'i dërgoj para familjarëve të mi në Kosovë?

Qasuni në llogarinë tuaj bankare në vendin ku jetoni, përmes mobile banking ose eBanking, dhe shkruani të dhënat e pranuesit që ka llogari bankare të IBAS (emri dhe mbiemri, numri i llogarisë bankare SEPA që i ka dhënë IBAS, shuma e parave që dëshironi t'i dërgoni, përshkrimi) dhe shtypni butonin për konfirmim.

Si ta udhëzoj unë një familjar timin të hapë llogari bankare të Kosovës me qasje në SEPA, në IBAS?

Ju mund t'ia dërgoni këtë video [videon që e udhëzon për hapje] ku janë të sqaruara të gjitha hapat. Ose, na jepni neve një numër të telefonit të tij/saj e ne e udhëzojmë nga këtu ose e thërrasim të na vizitojë dhe ia sqarojmë të gjitha procedurat, për së afërmi.

Si mund të di unë në cilën llogari bankare t'ia dërgoj mjetet familjarit tim? Ai/ajo e ka hapur llogarinë, por nuk po di ku gjenden udhëzimet për transfer.

Në faqen e parë, pasi ta hapë aplikacionin e IBAS, në pjesën e poshtme është një buton me emrin: Prano pagesë. Aty është një tekst që shkruan "Shtyp këtu për të dërguar të dhënat..." dhe sapo ta shtypë atë tekst, i shfaqen të dhënat udhëzuese dhe mundësia t'ua dërgojë ato të dhëna përmes Viber, WhatsApp ose formave tjera të komunikimit.

Si mund t'i tërheq ose t'i shfrytëzojë paratë nga IBAS familjari im?

Janë disa mënyra të tërheqjes ose të shfrytëzimit të tyre: 1. Të paguajë tek partnerët e IBAS, 2. Të paguajë faturat e ujit, rrymës, mbeturinave, etj, 3. T'i transferojë tek një klient tjetër i IBAS, 4. T'i dërgojë në një llogari bankare të çfarëdo banke në Kosovë ose jashtë saj. 5. IBAS, së shpejti do të lëshojë edhe kartela debiti përmes së cilave familjari juaj mund të paguajë nëpër dyqane ose t'i tërheqë ato në cilindo bankomat në Kosovë apo jashtë saj.

A mund t'i dërgoj para personave që nuk kanë llogari bankare në IBAS?

Po, gjithsesi. Ju mund t'i dërgoni ato në një llogari bankare të IBAS, që është kjo: GB65MOOW00993558433056. Pastaj IBAS ia transferon pranuesit në një llogari bankare ose ia jep cash. Vëmendje: IBAS i transferon ato ose jep cash vetëm nëse pranuesi e deklaron kodin ose numrin personal që ju e keni shkruar në përshkrimin e transferit që e keni bërë.

Sa paguaj unë për të dërguar para familjarit tim në IBAS?

Tek ne nuk paguan dërguesi i fondeve, por vetëm pranuesi. Dërguesit mund t'i aplikojë tarifë vetëm banka e tij/saj. Zakonisht është pa pagesë, megjithatë kjo ndryshon nga banka në bankë.

Sa paguan pranuesi për pranimin e fondeve nga Evropa?

Varet nga lloji i llogarisë që e ka në IBAS. Nëse ka llogari të tipit STANDARD, atëherë paguan vetëm 3 euro për çfarëdo shume që pranon. Ky lloj i llogarisë është pa mirëmbajtje mujore. Pra, pranuesi ose mbajtësi i saj paguajnë vetëm kur e përdorin. IBAS ofron edhe pranim të fondeve pa tarifë për klientët që kanë llogari PLOT, një transfer pa pagesë dhe 100 euro kredi pa interes nëse kthehet brenda 3 muajve. Klientët me llogari INTEGRA kanë 2 transfere pa tarifë dhe 200 euro kredi pa interes për 3 muaj. Klientët me llogari PREMIUM kanë 3 transfere pa tarifë dhe 500 euro kredi pa interes për 3 muaj.

Thank you for choosing IBAS for your banking needs!

We're thrilled to welcome you on board. In compliance with regulatory requirements, we kindly request you to download our app and commence the KYC/KYB process, which is a legal prerequisite for opening a banking account.

The process is straightforward and comes with the necessary guidance.

Experience Innovative Banking and Attractive Solutions (IBAS) to the fullest!

Choose the store for downloading the application.

Dear applicant,

We are happy to inform you that you applied successfully. Our team will contact you soon and will let you know for the next steps.

I/E nderuar,

Jemi të lumtur t'ju informojmë se keni aplikuar me sukses. Ekipi ynë do t'ju kontaktojë së shpejti dhe do t'ju njoftojë për hapat e ardhshëm.

We regret to inform you that your application was not successful. This outcome could be attributed to technical issues or internet interruptions. We encourage you to consider reapplying at a later time. Until the issue is resolved, please contact us through Facebook, Instagram, in our app, or call us at 038600300. Thank you for right understanding.

Me keqardhje ju informojmë se aplikimi juaj nuk ishte i suksesshëm. Ky rezultat mund t'i atribuohet çështjeve teknike ose ndërprerjeve të internetit. Ne ju inkurajojmë të konsideroni riaplikimin në një kohë të mëvonshme. Deri sa të zgjidhet çështja, ju lutemi na kontaktoni përmes Facebook-ut, Instagram-it, në aplikacionin tonë, ose na telefononi në 038600300. Faleminderit për mirëkuptimin tuaj.