hamburgerImg

Investimi në IBAS

Pas sukseseseve të një pasnjëshme zhvillimore, dhe me qëllim të zhvillimit të mëtejmë, veçanërisht në zgjerimin e licencave IBAS ka hapur mundësinë për blerjen e aksioneve, për të gjithë ata ose ato që cilësohen ligjërisht të përshtatshëm dhe që mund të sigurojnë ligjshmërinë e prejardhjes së parave. Shuma: 500,000 euro Afati për aplikim: 15 prill […]

Thank you for choosing IBAS for your banking needs!

We're thrilled to welcome you on board. In compliance with regulatory requirements, we kindly request you to download our app and commence the KYC/KYB process, which is a legal prerequisite for opening a banking account.

The process is straightforward and comes with the necessary guidance.

Experience Innovative Banking and Attractive Solutions (IBAS) to the fullest!

Choose the store for downloading the application.

Dear applicant,

We are happy to inform you that you applied successfully. Our team will contact you soon and will let you know for the next steps.

I nderuar aplikant,

Jemi të lumtur t'ju informojmë se keni aplikuar me sukses. Ekipi ynë do t'ju kontaktojë së shpejti dhe do t'ju njoftojë për hapat e ardhshëm.

We regret to inform you that your application was not successful. This outcome could be attributed to technical issues or internet interruptions. We encourage you to consider reapplying at a later time.

Me keqardhje ju informojmë se aplikimi juaj nuk ishte i suksesshëm. Ky rezultat mund t'i atribuohet çështjeve teknike ose ndërprerjeve të internetit. Ne ju inkurajojmë të konsideroni riaplikimin në një kohë të mëvonshme.