hamburgerImg

Publications

Welcome to the Publications page. This dedicated section serves as a platform to keep the public informed about official statements, insightful blogs, the latest news, and authorized communications endorsed by our management.

IBAS — The most innovative FinTech in Western Balkans stages 59% Growth

We’re thrilled to share some incredible news with our valued customers and partners! 2023 was a phenomenal year for IBAS, marked by a staggering 59% business growth compared to 2022. This exceptional achievement solidifies our position as the most successful fintech institution the Western Balkans.

A Vision Realized
IBAS was born in 2019, fueled by a passionate team with a revolutionary vision: to transform the global financial landscape, starting from our home in Kosovo. Our unwavering dedication led us to secure a license from the Central Bank of Kosovo, establishing us as a premier electronic money issuer and credit provider for payments. We further expanded our license to encompass Investment Advisory services, empowering clients to buy and sell shares, bonds, and convertible bonds.

A brighter financial future
At IBAS, we’re committed to building a brighter financial future — one that prioritizes accessibility, convenience, and efficiency. Our comprehensive financial solutions cater to your every need, encompassing:

 • Digital Payments and ePOS: Seamless transactions with British IBAN, SEPA access, ePOS and OR code solutions, debit cards, secure payment gateways, utility bill payments, and hassle—free payments for public institutions.
 • International Money Transfers: Effortless transfers to and from over 5,000 European Economic Area banks, convenient transfers from Stripe and Wise, and swift payments for outsourcing platforms like Upwork, Fiverr, PeopleperHour, and TopTal.
 • Loans for Payments: We offer a variety of loan options to suit your needs, including loans for payments up to £100,000, overdraft facilities up to £100,000, and a Buy Now Pay Later scheme with three months interest-free.
 • Investment Advisory Services: Our expert advisors provide personalized investment plans and guidance, empowering you to make informed decisions about buying and selling financial instruments such as shares, bonds, and commercial receipts.

Thank You!

This remarkable growth wouldn’t be possible without the trust and support of our incredible customers and partners. We’re deeply grateful for your continued partnership and look forward to achieving even greater heights together in 2024 and beyond!

Stay tuned for more exciting announcements as we continue to innovate the future of finance!

Pse kompania juaj duhet të emetojë obligacione?

Në tregun konkurrues të sotëm, kompanitë janë vazhdimisht në kërkim të mënyrave për t’u rritur. Një mundësi e rritjes së kapitalit është përmes emetimit të obligacioneve. Sidoqoftë, deri më sot, kjo formë e financimit, në Kosovë nuk i është mundësuar biznesit privat. Kjo në mungesë të legjislacionit për tregjet e kapitalit. Por, kjo nuk i ndalon bizneset që emetimin e obligacioneve ta bëjnë në Evropë, përkatësisht në Angli, aty ku tregjet e kapitalit janë të rregulluara dhe mbikëqyrura. IBAS, si institucion i licencuar nga Banka Qendrore e Kosovës për Këshilltar të Investimeve mund të ju ndihmojë në këtë drejtim.

Disa nga përfitimet e emetimit të obligacioneve:

 1. Qasja në fonde: Emetimi i obligacioneve u siguron kompanive një fluks të menjëhershëm të qarkullimit, pa shitur aksione ose pa humbur kontrollin mbi kompaninë. Kjo mënyrë e financimit mund të përdoret për një sërë qëllimesh, duke përfshirë financimin e projekteve të reja, të rris mundësinë e blerjes së mallrave/shërbimeve për qarkullim, shtimin/zgjerimin e objekteve a aseteve, ose ri financimin e borxhit ekzistues.
 2. Pagesat e interesit fiks: Ndryshe nga kreditë bankare ose instrumentet tjera kredituese bankare, obligacionet zakonisht vijnë me pagesa fikse të interesit. Kjo parashikueshmëri i lejon kompanitë të menaxhojnë më mirë fluksin e parasë dhe buxhetimin e tyre, pavarësisht nga luhatjet në normat e interesit.
 3. Baza e larmishme e investitorëve: Obligacionet tërheqin një gamë të gjerë investitorësh, duke përfshirë investitorët institucionalë, fondet e pensioneve dhe investitorët individualë që kërkojnë kthime të qëndrueshme. Duke shfrytëzuar këtë bazë të larmishme investitorësh, kompanitë potencialisht mund të sigurojnë kushte më të favorshme për financimin e tyre.
 4. Fleksibiliteti afatgjatë: Obligacionet mund të emetohen me një shumëllojshmëri maturimesh, duke filluar nga obligacionet afatshkurtra (më pak se një vit) deri tek obligacionet afatgjata (deri në 30 vjet ose më shumë). Ky fleksibilitet u lejon kompanive të përshtasin financimin e tyre sipas nevojave të projekteve ose iniciativave specifike.
 5. Profili i përmirësuar i kredisë: Emetimi me sukses i obligacioneve mund të përmirësojë profilin e kreditit të një kompanie dhe të përmirësojë gjendjen e përgjithshme financiare. Kjo mund të rezultojë në kosto më të ulëta të huamarrjes në të ardhmen dhe rritje të qasjes në burime të ndryshme të kapitalit.

Obligacione pa kolateral

Obligacionet e pasiguruara (pa kolateral), të njohura gjithashtu si obligacione, nuk janë të lidhura me ndonjë aktiv specifik, ndryshe nga obligacionet e siguruara, të cilat mbështeten nga aktive ose kolateral specifik. Në vend të kësaj, investitorët mbështeten vetëm në aftësinë kreditore dhe reputacionin e kompanisë emetuese.

Disa nga përparësitë e obligacioneve të pasiguruara:

Kërkesat më të ulëta të kolateralit: Emetimi i obligacioneve të pasiguruara eliminon nevojën që kompanitë të lënë peng asete specifike si kolateral. Kjo mund të jetë veçanërisht e dobishme për kompanitë me asete të kufizuara ose ato që kërkojnë të ruajnë fleksibilitetin e tyre për kreditimet e ardhshme.

 1. Kërkesat më të ulëta të kolateralit: Emetimi i obligacioneve të pasiguruara eliminon nevojën që kompanitë të lënë peng asete specifike si kolateral. Kjo mund të jetë veçanërisht e dobishme për kompanitë me asete të kufizuara ose ato që kërkojnë të ruajnë fleksibilitetin e tyre për kreditimet e ardhshme.
 2. Lehtësi më e madhe për investitorë: Obligacionet e pasiguruara janë më të lehta për investitorët, sepse ata nuk kanë nevojë të merren me vlerësim kolaterali ose me vënien peng gë tij. Kjo sigurisht që ndikon në çmimin e obligacioneve. Megjithatë, emetimi i këtij llojit të obligacioneve është i lidhur ngusht me aftësinë paguese të kompanisë që i emeton ato.
 3. Fleksibiliteti në menaxhimin e aseteve: Duke zgjedhur obligacione të pasiguruara, kompanitë ruajnë fleksibilitet më të madh në menaxhimin e aseteve dhe operacioneve të tyre. Financimi i tyre nuk varet me disponueshmërinë e kolateralit dhe aftësinë e lënies peng.
 4. Ndërtimi i besimit dhe i reputacionit: Emetimi i suksesshëm i obligacioneve të pasiguruara tregon besim në fuqinë financiare të kompanisë. Kjo mund të rrisë besimin e investitorëve në menaxhimin e kompanisë, duke çuar në marrëdhënie më të forta afatgjata dhe qasje të vazhdueshme në tregjet e kapitalit.

Si përfundim, emetimi i obligacioneve, veçanërisht i obligacioneve të pasiguruara, paraqet një mundësi të jashtëzakonshme për kompanitë që të rrisin kapitalin, të diversifikojnë bazën e tyre të investitorëve dhe të forcojnë pozicionin e tyre financiar. Duke marrë parasysh me kujdes përfitimet dhe propozimin e vlerës së emetimit të obligacioneve, kompanitë mund të hapin rrugë të reja për rritje dhe inovacion duke maksimizuar vlerën e aksionerëve.

Nëse ju vlerësoni se obligacionet mund ta rrisin fuqinë dhe konkurrueshmërinë e biznesit tuaj, na kontaktoni për të mësuar më shumë rreth këtyre mundësive.

Plotëso formularin për informacione të mëtejshme  Banks, Fintechs, and Businesses: Building Synergies for Accelerating Access to Finance in Kosovo

  As the pioneering Fintech company in Kosovo, IBAS, represented by its founder and solution architect, Mr. Gazmend, made a significant impact at an event co-hosted by USAID and the Central Bank of Kosovo. The theme was “Banks, Fintechs, and Businesses: Building Synergies for Accelerating Access to Finance.”

  In his presentation, Mr. Gazmend eloquently outlined the unique challenges and opportunities that come with being a forerunner in the fintech space. He delved into the critical role of a supportive ecosystem, which hinges on the collaboration of government entities, regulatory agencies, and financial infrastructures. Notably, he showcased IBAS’s innovative solutions, such as commission-free digital transactions, no-fee SEPA transfers, interest-free options for the ‘Buy Now Pay Later’ scheme, and the eagerly anticipated investment advisory services, all aligned with current regulations.

  Gazmend Selmani, Founder and Solution Architect

  Mr. Gazmend concluded with a powerful call to action for regulatory bodies and other stakeholders. He urged them to adapt to the evolving landscape shaped by PSD2 regulations and the advent of open banking. Additionally, he advocated for partnerships with governmental organizations to ensure that businesses provide at least one alternative to cash payments.

  The IBAS team expressed their heartfelt appreciation for the audience’s acknowledgement and enthusiastic reception of their groundbreaking contributions. They reiterated their dedication to perpetually innovate and enhance value in the fintech domain.

  Paul Wild Appointed Chairman of the Board at IBAS

  We are happy to announce a significant and strategic addition to the leadership team at IBAS. Mr. Paul Wild has been appointed as the Chairman of the Board, after his approval by the Central Bank of Kosovo. This appointment marks a pivotal moment for IBAS, as we welcome a leader with a wealth of experience and a proven track record in the financial sector.

  Paul Wild is a highly accomplished banker and leader with a distinguished career which started at Barclays Bank UK and has spanned over 30 years. He possesses a unique blend of experience in SME, corporate banking, retail, and development bank consulting. What sets Paul apart is his strong record of implementing projects for international development institutions and his ability to drive cross-functional change management while creating businesses for sustainable growth.

  Paul has worked extensively in various countries, including Albania, where he played a pivotal role in creating Raiffeisen Bank business lending unit, he later joined International Commercial Bank Albania as Head of Retail and small business banking.

  International Expertise
  Paul’s expertise extends beyond Albania. He has undertaken assignments and made a significant impact in multiple EU countries, including Slovakia, Hungary, Czech Republic and further afield, Turkey, Africa and South East Asia. 

  Paul Wild (photo)

  Notable achievements include:
  Slovakia: Paul formed a Small and Medium-Sized Enterprise (SME) lending team at VUB (an subsidiary of Intesa Sanpaolo) and successfully onward lending a credit line provided by the European Bank for Reconstruction and Development.

  Hungary: He advised Budapest bank lease company on how to position and communicate its Agriculture leasing products in the Hungarian market.

  Turkey: Paul managed the processing and granting of Project Finance loans at Halk Bank under a European Investment Bank Credit Line.

  Recently Paul has completed assignments for the EBRD for three of Africas top 10 banks in the areas of Small Business lending, sustainable finance and digital transformation.  As well as regulatory assignments for GIZ with the Central Bank of Egypt and Export Promotion for USAID TRADE, Egypt.

  Paul’s impact on these countries showcases his ability to bring International Best practice and Innovation to create positive change and drive growth in the banking sector.

  A Leader in Sustainable Finance

  Paul has an MSc in Sustainable Finance from the London Institute of Banking and Finance. His commitment to sustainability and innovative financial practices aligns perfectly with IBAS’s mission and values.

  Chairman of the Board at IBAS
  As Chairman of the Board at IBAS, Paul Wild’s deep expertise and transformative leadership will play a critical role in shaping our strategic direction and guiding our organization towards greater success. We are confident that Paul’s vast experience, international perspective, and successful track record will be instrumental in leading IBAS into a new era of growth and innovation.

  Join us in welcoming Paul Wild as the Chairman of the Board at IBAS. We are excited about the opportunities and insights he will bring to our organization.

  IBAS – A Remarkable Visit to the University of Pristina

  In a significant outreach effort, PBC Group, alongside its innovative financial services platform IBAS, recently visited the University of Pristina to engage and educate the students about the remarkable world of financial services. This educational endeavor was a part of the ongoing commitment of PBC Group to share its expertise with the academic community.

  Mr. Gazmed , the visionary founder of PBC Group, took the stage to kick off the lecture by providing an insightful overview of PBC Group and its diverse array of products. Among the gems of the PBC Group family, he emphasized IBAS, an innovative banking and attractive solution financial services platform, the British College of Science by PBC Academy, VERPO, rTrust, a marketing referral platform, and MARK, their newest marketing agency.

  The students of the second-year Marketing Department at the University of Prishtina were in for a treat as the CEO of IBAS, Mr. Hajdari, took the stage to provide an in-depth exploration of the services offered by this groundbreaking platform.

  The visit to the University of Pristina was more than just a lecture; it was a unique opportunity for students to gain valuable insights into the ever-evolving fields of financial services and marketing. As the world of business and commerce continues to evolve at an unprecedented pace, such interactions between industry experts and the academic community play a pivotal role in bridging the gap between theory and real-world application.

  PBC Group’s visit to the University of Pristina not only enriched the students’ understanding of the financial landscapes but also inspired them to explore the endless possibilities and opportunities that await them in the industry. This remarkable initiative served as a reminder of the importance of knowledge sharing and collaboration between educational institutions and industry leaders.

  We express our heartfelt gratitude to Professor Nail Reshidi and his dedicated staff for their warm welcome and support during our visit to the University of Pristina. Their hospitality and enthusiasm made our educational outreach a truly memorable experience. It is through the collaboration and partnership with esteemed educators like Professor Reshidi that we can bridge the gap between industry and academia, inspiring the next generation of professionals. We look forward to future interactions and endeavors that will continue to enrich the educational landscape and empower students with valuable knowledge and insights.

  IBAS: Embracing Pink for Breast Cancer Awareness

  October is Breast Cancer Awareness Month, a time when communities worldwide unite to promote awareness and support for those affected by breast cancer. At IBAS, we’re proud to join this global cause.

  Why Breast Cancer Awareness Matters:

  Breast Cancer Awareness Month is significant for several reasons:

  Early Detection: Encouraging early screenings and awareness saves lives by detecting breast cancer at a treatable stage.

  Support: It’s a time to stand with those battling breast cancer and offer them the support and care they need.

  Research: Raising awareness also means raising funds for research, leading to better treatments and, ultimately, a cure.

  Join US!

  You can make a difference too:

  Educate Yourself: Learn about breast cancer and early detection methods.

  Support Fundraising: Donate to breast cancer charities and participate in related events.

  Spread Awareness: Share information with your friends and family.

  Offer Support: Be there for those facing breast cancer, offering your help and understanding.

  Together, we can make Breast Cancer Awareness Month a time of hope, support, and progress. Join IBAS in making a positive impact in the fight against breast cancer.

  Strengthening Economic Partnerships: Luxembourg Ambassador’s Visit Sparks Collaboration and Future Opportunities

  We are deeply honoured by the visit of His Excellency, Mr. Dietz, the Ambassador of Luxembourg, accompanied by several prominent businesses from Luxembourg. This visit, along with the insightful discussions we engaged in, holds significant promise for fostering robust partnerships.

  During his visit, we had the privilege to extend our gratitude to Mr. Dietz on behalf of our group of companies for Luxembourg’s unwavering support across various sectors, with a particular emphasis on Vocational Education and Training (VET). The success stories of initiatives such as IBAS in the financial sector, PBC in information technology, and the exemplary performance of PBC Academy in VET education serve as tangible demonstrations of our commitment to fostering meaningful collaboration and value exchange in the Luxembourg market.

  Furthermore, we are pleased to announce that we have agreed on follow-up meetings with the express purpose of translating our discussions into tangible business opportunities and mutual benefits for both countries. This commitment underscores our shared dedication to building enduring economic bridges between our two nations.

  IBAS – Inovacione të njëpasnjëshme, e gjitha që duhet të dini

  IBAS po vazhdon me rritje të vazhdueshme, duke i ofruar përdoruesve qasje shumë të lehtë në financat e tyre.

  Përdoruesit, tashmë gëzojnë përfitime nga më të ndryshmet, mirëpo nëse nuk jeni akoma përdorues i IBAS, shkarkoni aplikacionin dhe eksploroni shërbimet të cilat bëjnë jetën tuaj të përditshme, më të lehtë.

  Shkarko aplikacionin këtu:
  App Store: https://apps.apple.com/us/app/ibas/id1512391343
  Play Store: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ibas.app

  Këto janë ngjarjet më të fundit dhe shërbimet:

  IBAS – Integrohet në SEPA (Single European Payment Area)

  IBAS, themeluar jashtë Evropës dhe duke operuar jashtë saj, është institucioni i vetëm vendor në Ballkanin Perëndimor që integrohet në SEPA. Përmes këtij shërbimi, përdoruesit e IBAS mund të dërgojnë dhe pranojnë transferta ndërkombëtare brenda sekondave, me kosto shumë të ulët.

  Individët: Tani të gjithë mërgimtarët që jetojë në vendet e Evropës, kanë mundësinë të dërgojnë para në Kosovë. Ky proces mundësohet nga bankat e juaja, duke zgjedhur transaksionin me SEPA, ju mund të dërgoni mjete në Kosovë për pak sekonda, me kosto shumë të ulët.

  Bizneset: Përpos qytetarëve, kemi edhe bizneset të cilat operojnë në Kosovë dhe që importojnë mallra apo shërbime në vendet evropiane, që mund të përfitojnë nga ky shërbim dhe të bëjnë transferta ndërkombëtare të shpejta, me kosto të ulët, dhe të sigurta. Kostoja e transaksionit do të jetë vetëm 3 euro për çfarëdo shume.

  BLEJ TANI, PAGUAJ MË VONË!

  Përmes këtij shërbimi që IBAS ofron, ju bleni produktet sot, ndërsa paguani pas një periudhe kohore. Duke avancuar llogarinë tuaj në aplikacion, ju do të keni qasje në këtë shërbim, që ju ofron fleksibilitet në pagesat tuaja. Ju mund të bleni produktet që dëshironi dhe të përfundoni pagesën për një periudhë kohore deri në 12 muaj.

  Mirëpo më e rëndësishmja është fakti që ju nëse shlyeni borxhin tuaj brenda 3 muajve, ju asnjëherë nuk do të paguani interes.

  Andaj, fillimisht avanco llogarinë, zgjedh pakon, dhe shfrytëzo shërbimin.

  Paguaj faturat ONLINE dhe me ZERO TARIFË!

  Brenda aplikacionit, tek butoni “Pagesat Perodike”, ju mund të shihni se cilat pagesa apo fatura mund t’i përfundoni online, dhe përpos që lehtësoni procesin që duhet përfunduar çdo muaj, ju i përfundoni ato me shumë pak klikime brenda aplikacionit.

  Mirëpo nuk është vetëm kjo, ju mund të përfundoni pagesën e këtyre faturave ONLINE me ZERO TARIFË: Energjia Elektrike, Uji, Mbeturina, Gjobat, Tatimi në pronë, Universiteti i Prishtinës, Ndërmarrka Publike Banesore, Kujtesa.

  Dhe në fund, IBAS iu rimburëson të gjitha faturat, cdo dy javë.

  CASHBACK

  Zhvillimi i radhës në IBAS është edhe CASHBACK, që do të thotë që kur ju paguani përmes aplikacionit, në bizneset partnere të IBAS, ju fitoni BONUS 0.50% të shumës. Ju brenda aplikacionit mund të shihni të gjitha bizneset të cilat janë partner me IBAS, ashtu mund edhe të shihni ku mund të përfundoni pagesat.

  Procesi pagesave është jashtëzakonisht i lehtë, ju përmes QR Code, i përfundoni pagesat tuaja dhe më pas fitoni BONUSIN.

  IBAS – Avanco Llogarinë dhe zgjedh njërën nga PAKOT

  IBAS ofron katërt (4) lloje të llogarive që përmbajnë shërbimin SEPA dhe shumë përfitime tjera, lexoni më poshtë:

  Llogaria BAZIKE

  • Llogari bankare britaneze;
  • Mbushjen e kuletës suaj në IBAS përmes VISA ose Mastercard;
  • Pranimi ose dërgimin e të hollave në dhe nga mbi 5,000 banka të Zonës Evropiane, përmes SEPA.

  Llogaria PLOT

  • Njëqind (100) euro pa interes për tre muaj, me qëllim të realizimit të pagesave tuaja;
  • Llogari bankare britaneze dhe një (1) transfer hyrës ose dalës, pa pagesë (FALAS);
  • Mbushjen e kuletës suaj në IBAS përmes VISA ose Mastercard;
  • Pranimin ose dërgimin e të hollave në dhe nga mbi 5,000 banka të Zonës Ekonomike Evropiane, përmes SEPA.

  Llogaria INTEGRA

  • Dyqind (200) euro pa interes për tre muaj, me qëllim të realizimit të pagesave tuaja;
  • Llogari bankare britaneze dhe dy (2) transfere hyrës ose dalës, pa pagesë (FALAS);
  • Mbushje e kuletës suaj në IBAS përmes VISA ose Mastercard;
  • Pranimin ose dërgimin e të hollave në dhe nga mbi 5,000 banka të Zonës Ekonomike Evropiane, përmes SEPA.

  Llogaria PREMIUM

  • Pesëqind (500) euro pa interes për tre muaj me qëllim të realizimit të pagesave tuaja;
  • Llogari banare britaneze dhe tre (3) transfere hyrës dhe dalës pa pagesë (FALAS);
  • Mbushje e kuletës suaj në IBAS përmes VISA ose Mastercard;
  • Pranimin ose dërgimin e të hollave në dhe nga mbi 5,000 banka të Zonës Ekonomike Evropiane përmes SEPA.

  Këto janë vetëm disa nga inovacionet që kemi ofruar gjatë këtij viti për përdoruesit tanë, kemi akoma dhe më shumë, andaj rrini të kyçur për më shumë informata dhe na ndiqni edhe në Rrjetet Sociale:


  Instagram: https://instagram.com/ibas.world?igshid=MzRlODBiNWFlZA==
  Facebook: https://www.facebook.com/ibas.world?mibextid=b06tZ0
  LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/ibas-world/

  Commercial receipts, their types, advantages and disadvantages

  What are commercial receipts?
  A commercial paper is a short-term, unsecured debt instrument issued by businesses. It is usually used to finance short-term obligations such as wages, accounts payable, and inventory or goods for sale (Baklanova, et al., 2020).

  The commercial receipt specifies an amount of money that must be returned by a certain date (maturity). The minimum value of commercial receipts is usually $100,000, while maturity or repayment terms range from 1 to 270 days (Baklanova, et al., 2020). On average, the turnaround time is 30 days (Hayes, 2022).

  How do commercial receipts work?
  The commercial paper was first introduced about 150 years ago, when New York merchants began selling their short-term obligations to brokers in order to have sufficient capital to cover short-term obligations.

  Selling agents, or brokers, buy the paper (also known as a bill of exchange) at a discount from face value, otherwise known as the “Par” value. They then sold the paper to banks and other investors. Traders paid investors an amount equal to the face value. For example, they would take a commercial receipt for a few percent less and sell it for the value described on the receipt.

  A commercial paper is not backed by any form of collateral, making it unsecured debt. It differs from asset-backed commercial paper, a class of debt instruments secured by assets chosen by the issuer (Hayes, 2022). However, it remains at the discretion of the parties to the transaction how they wish to handle and secure their contractual relationship.

  In any case, commercial receipts are issued only by companies with high ratings from credit rating agencies (Hayes, 2022). These companies can find buyers easily, without having to offer a significant discount for issuing debt. Buyers of commercial receipts are usually other corporations, financial institutions and wealthy individuals (Baklanova, et al., 2020).

  Types of commercial receipts
  There are four types of commercial receipts: bills, drafts, checks, and certificates of deposit (CDs) (Hayes, 2022).

  Bills of exchange
  Promissory notes are debt instruments written by one party to another, promising to pay a specified amount of money by a specified date. Bills of exchange are a common way of issuing commercial receipts.

  Drafts
  A draft is a written agreement between three parties: a bank, a payee and a payee. The bank instructs the issuer of the commercial receipt to pay the lender (payee) a specified amount of money at a specified time. A draft is a written agreement between three parties: a bank, a payee, and a payee. The bank instructs the issuer of the commercial receipt to pay the lender (beneficiary) a specified amount of money at a specified time.

  Checks
  Checks are paid at the bank’s request, not by time. They are the fastest way to issue commercial receipts. For this type of commercial receipt, the issuing company instructs the bank to give the recipient a certain amount of money at a certain point in time.

  Certificates of deposits
  Certificates of deposit are monetary documents through which the bank claims to have received a sum of money deposited by an investor. The bank agrees to return this money as well as interest at a certain time in the future. The certificate specifies the interest rate and maturity date.

  Advantages of commercial receipts
  The main advantage of commercial paper is that they do not need to be registered with the Securities Exchange Commission (SEC), as long as the maturity does not exceed 270 days. This makes them a simple means of financing. Although maturities can take up to 270 days before entering the SEC’s jurisdiction, commercial paper maturities average about 30 days (Hayes, 2022).

  The trade receipt is also easier to handle, compared to the effort, time and money involved in getting a business loan. It offers issuers the advantage of lower interest rates, while offering investors a low risk of default. Trading receipts provide an effective way of portfolio diversification.

  Shortcomings of commercial receipts
  Companies must have extremely good credit (credit) to issue commercial receipts. So, not all businesses have the option of issuing them. Furthermore, the proceeds from this type of financing can only be used for current assets or inventories. They are not allowed to be used for fixed assets without the involvement of the SEC (Hayes, 2022).

  Low interest rates for issuers mean low rates of return for investors. Also, due to their considerable value, receipts tr

  equity is not readily available to smaller investors. However, they can invest indirectly through companies that buy commercial paper.

  Commercial receipts versus bonds
  Both are debt instruments. However, there are important differences between them. Commercial receipts have a maturity of one to 270 days, while bonds have a maturity of one to 30 years (CFI Team, 2022)

  The commercial receipt has no periodic payments. Everything is paid in one payment at maturity (Hayes, 2022), whereas bonds pay interest at regular intervals (Parker, 2022).

  An example of a commercial receipt
  Assume that a construction company is looking for short-term funds to finance the supply of construction material. The company needs 100,000 euros. It offers investors commercial receipts with a nominal value of 105,000 euros. When the commercial paper matures, investors receive an interest payment of €5,000 along with the €100,000 they lent. This is equivalent to an interest rate of 5%. This interest rate can be adjusted in relation to time, depending on the number of days for which the commercial receipt is unpaid (Outstanding).

  Is a trade receipt a type of debt?
  Yes. Commercial paper is short-term and (un)secured debt issued by institutions that want to raise the necessary capital for a short period of time. It is an alternative to taking out a business loan.

  Who are the main buyers of commercial receipts?
  Due to the considerable amount of emissions, the main buyers of commercial receipts are large institutions. According to the SEC, these institutions include: investment companies, retirement savings funds (Retirement accounts), state and local governments, financial and non-financial institutions (Baklanova, et al., 2020). Individuals can also be purchasers of commercial receipts.

  How do individuals invest in commercial paper?
  Since the minimum investment amount is usually not small, the best way to invest in commercial paper for investors with smaller amounts is to put money in companies that buy commercial paper. This includes money market funds, mutual funds and “Exchange-traded funds” (Hayes, 2022).

  Briefing
  Commercial paper is unsecured debt with a short maturity (up to 270 days), issued by companies with a high credit rating. It offers a more profitable opportunity to raise funds to pay short-term expenses, compared to taking a business loan.

  Commercial paper can also be more profitable for issuers because of the low interest rate and quick maturity. Although this rate is not always as attractive to investors, it can have a higher return than that offered by some bonds (eg Treasury Bills) (Hayes, 2022). Also, it is an investment option that can help diversify the portfolio.

  Commercial paper can be seen as a low-risk investment, due to the high credit rating of the issuers. However, it should be borne in mind that like any other investment, it also involves a degree of risk (Hayes, 2022).

  Securities and their financial importance

  Securities are exchangeable and tradable financial instruments used to raise capital in public and private markets. Commercial companies or companies as they are known in the jargon use financial instruments for raising capital for investment purposes.

  According to Kosovo legislation, there are three types of securities: shares, which provide the holders with ownership rights in the trading company, bonds or borrowing and bonds convertible into shares. The sale and purchase of securities can be done according to a public or private process.

  What are shares and why are they issued?
  Shares are financial instruments that represent ownership of a portion of the corporation or company that issued or sold them. They provide the owner with a proportional participation in all the company’s property, which is determined by the number of shares he bought out of the total number of shares sold, throughout the period.

  Corporations or companies issue or sell shares to raise capital so that they can then invest in new products or services or expand their business.

  There are two main types of shares: common or common and preferred or privileged. The rights and benefits of shareholders are determined depending on the type of shares he owns and the company’s charter. Preferred shares are usually issued, which have priority in dividends compared to ordinary shares. Newly established companies or as they are otherwise known as start-ups have the right to issue or sell shares. For all types of companies, the evaluation of the companies is done before the issue, respectively before the sale and purchase of shares.

  What are the advantages and risks of investing in stocks?
  The advantages of investing in shares are that the investor does not need to deal with early and laborious processes of establishing the company, especially when the risk of failure is greater. Another advantage is that the shareholder of a company does not necessarily have to work in the company in which he has invested. He can be a shareholder, not work even a day in the company he invested in, but enjoy the net annual profit in proportion to the amount of shares he holds. Otherwise, these incomes are also known as passive incomes. In addition to income from dividends or the annual profit of the company, the owner of the shares also enjoys income at the time of their sale. An investor who has funds and invests them in a business can earn more than a traditional deposit. In addition to the opportunities for making profits, if the business in which the shareholder has invested, if the business does not turn out to be successful, the business may not generate profits or may even create financial losses. In such cases the investments may be lost or the value of the shares may fall.

  From the point of view of the issuer or seller of shares, the advantage of issuing them is that the money does not need to be returned, as in the case of obtaining loans or other loans. The stock seller exchanges a portion of his ownership for the amount of money he receives in the name of the stock. All this, according to the value of the business it holds. But, on the other hand, it is very important that the business adheres to the investment plan in order not to expose itself to the risks of business failure, in which case all shareholders will suffer. This is where investment advice and supervision, usually provided by an investment advisor, plays a very important role.

  What are bonds (borrowing) or bonds and why do companies issue bonds?
  Issuing bonds is one way companies can raise capital. A bond (debt) works like a loan between an investor and a company. The investor (which can be an individual or a business) agrees to give the company a certain amount of money for a certain period of time. In return, the investor receives periodic interest payments. When the bond reaches its maturity date, the company repays the principal or original debt amount. The investor can request a guarantee from the borrower as much as he or an independent appraiser deems equivalent to the property he invests and keep it until the day of return, or sell it in case of non-return of the debt. An investor who has funds and lends them to a business in exchange for a valid guarantee pre-supposed to earn more than it earns from traditional deposits.

  What are the advantages of bonds versus other methods of raising capital?
  In most cases, borrowing from a bank is the first thought for those who need money. The question arises: “Why would a company issue bonds (securities loans) instead of taking a loan from a bank?”

  Issuing bonds is often more profitable than borrowing from banks because the interest rate companies pay to bond investors

  eve is usually lower than the interest rate offered by banks and the possibility of returning the principal (principal) at maturity enables the funds to be kept in circulation throughout the period. Companies can continue to issue new bonds as long as they can find willing investors, without affecting the company’s ownership or how it operates. This makes bonds more favorable than stocks.

  What are Bonds convertible into shares and what are their advantages?
  These bonds start out the same as other bonds, but offer investors the option of converting the bond into a predetermined number of shares.

  Conversion from bond to stock can be done at certain times during the life of the bond and is usually at the discretion of the bondholder.

  Convertible bonds are a flexible financing option for companies. Companies benefit, as they can issue bonds at lower interest rates than traditional bond offerings. In turn, such conversions enable investors to benefit from rising stock prices.

  You can apply for the issue of shares or bonds by visiting www.ibas.world.

  As soon as you log in, the “Increase capital with shares or bonds” window appears. Click “Apply”, then fill in the required fields. After filling in your details, click “Apply” again.

  Success!

  IBAS closes the round of selling shares – 11,540 shares are bought

  In less than two months since IBAS, for the first time in Kosovo, opened the public call for the purchase of shares, it managed to sell 11,540 preference shares out of 8,000 issued or 144.25% of the target. Translated into financial values, it captures the amount of 577,000 euros. The high demand for the purchase of shares in IBAS proved once again that the IBAS era has already arrived.

  Today, IBAS closes the round of fundraising through the sale of preferred shares, thus closing another success, one of many to come.

  The personnel of IBAS thanks all the shareholders and assures them that this investment will accelerate the implementation of the vision and the increase of competitiveness in the market. He also thanks those who expressed interest, but who failed to buy the shares because they could not provide the documentation required by the regulator (Central Bank of Kosovo) within a reasonable period of time.

  Seeing the great interest of the citizens, IBAS assures the general public that there will be other opportunities in the near future to join the IBAS era and the next innovations that are coming.

  We recall that the international experts of “Merge & Acquisitions” based in Brussels have assessed the financial institution IBAS with 25.6 million euros. Find out more about IBAS at www.ibas.world

  Why is investing in IBAS the right thing to do?

  IBAS (Innovative Banking and Attractive Solutions) as a financial institution has already proven its success. For less than 2 years of operation, IBAS alone has digitized about 1,800 payment points, in addition to less than 7,000 in all of Kosovo, digitized by the entire banking sector, together. This process will continue until the full digitization of the payment market. For about a year since the launch of loans for payments, IBAS has received and examined close to 3,000 applications and has financed a significant number of them. It has been valued at 25.6 million euros by international “Merge & Acquisitions” experts based in Brussels, and has clear goals and a well-founded business plan to quintuple this value within the next 3-5 years. Finally, it is developing the technology that enables the realization of digital payments without a card, without a smartphone, without a smart watch, without biometric signs and without funds, if this is necessary, and for this, it has submitted an international patent application in London.

  What is IBAS?

  IBAS is a financial institution licensed by the Central Bank of Kosovo for the issuance of electronic money and lending for payments. Such institutions, around the world, are also known as Digital Banks (English Digital Bank) or Neobanks, which mean the provision of significant banking services, through online technology and not through physical offices or traditional branches.

  IBAS today and tomorrow?

  IBAS today offers the service of digital payments between the payer and the payee. As an effective and efficient alternative to payments through bank cards and traditional POS, IBAS has developed the latest technology that enables the smartphone to play the role of the card, while the QR code, placed on a paper, on a smartphone, or on a computer to play the role of POS. For payment receivers who are not IBAS customers, they can accept payments in any bank account, local or international. For those in need, IBAS offers loans for payments up to 100,000 euros, with a record review period and treatment flexibility.

  Tomorrow, IBAS will offer the service of HCE or Google Pay and Apple Pay that enables the connection of any Mastercard and Visa card with your phone in order to make the payment in any store in the world. In addition, it will also offer international bank accounts (IBAN) (of the United Kingdom or the European Union), offering its customers all the privileges and benefits of such accounts, including accepting payments from PayPal and similar platforms and transferring money or remittances, such as within the EU and the UK.

  Where does IBAS operate?

  Currently IBAS operates in the Republic of Kosovo and within 3-5 years will start operating in Albania, North Macedonia, Montenegro and Bosnia.

  What do I earn if I invest in IBAS?

  From the first day of your capital increase approval from the Central Bank of Kosovo from your investment, you are entitled to dividends from the day you acquire shareholder status. Of course, as with any other business, annual performance depends on many factors that affect annual profits/losses. However, IBAS has developed highly effective methodologies for managing such fluctuations. On the other hand, in addition to the profits from the dividend, you are also expected to earn with the increase in the financial value of IBAS.

  How and when can I invest in IBAS?

  In accordance with Article 10 of the IBAS charter approved by the Central Bank and the Business Registration Agency at the Ministry of Industry, Enterprise and Trade, and the Law on Commercial Companies, IBAS has issued 8,000 series A preferential shares in the monetary amount of 400,000 Euros. . The price per share is 50.00 euros.

  You can buy these shares, or part of them, by visiting and following the instructions on this path: www.ibas.world/shares

  The minimum investment amount is 5,000 euros.

  After applying for the purchase of shares and sending the documents, you will be invited for further discussions with the management of IBAS, the contract will be signed and then the relevant documentation will be forwarded to the Central Bank of Kosovo for review and approval. This period can last up to 3 months.

  Attention:

  No issued shares will be transferred under the ownership of the buyer if the same is ineligible, according to the legislation in force of the Central Bank of Kosovo, or has a criminal past or is suspected of having a criminal past and if the same fails to document the origin of legal money, according to the request of the Central Bank of Kosovo and has not completed the full payment of the shares.

  Support:
  If you need support or other information, direct your request to shares@ibas.world and you will receive an answer within a day.

  Can I sell my shares in IBAS?

  Yes, each holder of preferential shares can sell the shares to IBAS sh.a. or resell them to any party that qualifies as appropriate, according to applicable legislation. This was preceded by the notification to IBAS, for a period not less than three (3) months, in order to evaluate the price of the shares and develop the sale procedures. The sale of shares by the shareholder will only occur if the parties agree on the market price. Otherwise, the shares remain owned by the holder of the preferred shares. The re-initiation of the sales process can only happen 3 (three) months after the preliminary initiation.

  Success stories for institutions like IBAS

  In recent years, the digitalization of the financial industry, especially the banking sector, has taken a very dynamic leap and has successfully managed to create a new era. All this with the aim of eliminating barriers in this industry and maintaining and increasing the benefits of physical and legal citizens. In the wake of this, the European Union has issued various legal norms, one of the most important of which is PSD (Payment Service Directive) 2, which,among other things, it defines the security conditions and obligates the electronic interconnection of financial institutions among themselves, in order to provide PIS (Payment Initiation Service) and AIS (Account Information Service), functions that enable customers of a financial institution to perform transactions with another institution’s technology. Most countries that are not part of the European Union have enacted similar laws and/or regulations to create a legal environment similar to that of PSD2. From this legal and technological spirit and from the attractiveness of the industry, many institutions have been developed, and some of the most popular are: Monzo, which operates in England and is valued at 4.5 billion dollars; Starling, which operates in England and is valued at $3.4 billion; N26, which operates in the European Union and is valued at $9 billion; Revolut, which operates in the European Union and England and is valued at 33 billion; Swish payment based in Sweden and Viva wallet based in Greece, which after a gradual investment of 900 million with a coefficient of 9 has sold 49% to JP Morgan. We remind you that none of these institutions, despite the capacities they have, enable the realization of digital payments without a card, without a smart phone, without a smart watch, without biometric signs, as IBAS will do.

  For the first time in history, IBAS will enable digital payments without a card, phone or other means, but also without funds

  For the first time in history, IBAS will enable digital payments without a card, phone or other means, but also without funds

  The unique idea has been initiated for patenting in London and is expected to be applied in the financial industry worldwide.

  “Last week, in London, I submitted the patent application for “Toolless payment solution”. Thanks to this innovation, for the first time in history, people will be able to make digital payments without a card, without a phone, without a watch, without jewelry, without biometric signs and without funds, if necessary,” stated the founder and solution architect of IBAS, Gazmend Selmani.

  The innovation that IBAS will bring aims at a complete independence of payers from equipment, but also from the lack of availability of funds. Something that so far has not existed, anywhere in the world.

  3 couples will receive a free Valentine’s dinner from IBAS and its partners

  In the beautiful and warm environment of the “Brasserie Proka” restaurant, two couples will have the opportunity to enjoy a FREE dinner worth up to 50 EUR. Meanwhile, in the “pizza house”, the other couple will fall in love once again, but this time with Pizza Crust food at the FREE dinner, worth up to 50 EUR.

  All this thanks to the prize game organized by IBAS and its partners.

  How can you become part of the game?

  The moment you make payments with IBAS you will automatically become part of the rewarding game. You can make payments to any IBAS partner and with any value.

  Winners will be selected on February 11th and will be notified by IBAS staff about dinner details.

  Therefore, we invite you to make payments with IBAS and become part of the game. Meanwhile, you who do not have an account in IBAS can open it 24/7. If you need help, contact the number 038600300!

  IBAS gives a 10 euro bonus to new customers for the end of the year

  For the end-of-year holidays, IBAS has decided to reward all its customers until December 31, 2021, by giving a 10 euro bonus to each customer who activates an IBAS account. This bonus is used when making payments, deducting 1% from the total amount.

  How to activate the account in IBAS?

  After opening the account in IBAS and verifying your identity, in order to benefit from the bonus you must activate your account. Account activation in IBAS is done in two ways:

  1. Online through the IBAS application. This activation is done by transferring at least 1 cent from your bank account to your IBAS account. To do this, you must first open the IBAS application and click on the “fill wallet” icon. If you are a client of one of the banks that appear under the “fill the wallet” option in IBAS, then you must make a transfer within the bank, if you are a client of any other bank, then you must make a national transfer. After reading the instruction press the “copy” icon to the number of your bank account from where you start your transfer, then continue with “mBanking” or “eBanking”, then press the “transfer within the bank” button, note the account number you copied in IBAS or do “paste”, write the amount and in the description part write the phone number with which you opened an account in IBAS and finally confirm the transfer. After this action, you will receive the transfer acceptance notification.

  Immediately after this process, the bonus will be transferred to your IBAS account and you will be able to use it when making payments.

  1. Physically by signing the contract at the IBAS offices. You can do this activation every working day from 8:30 to 17:00.
   You can use the bonus in all businesses and organizations that have an agreement with IBAS, at over 1000 payment points.

  International experts: The value of IBAS is 25.6 million euros

  Not yet completed 2 years of operation in the market, the international experts of “Merge & Acquisitions” based in Brussels, after an intensive 3 months of work, have evaluated the financial institution IBAS with 25.6 million euros.

  This assessment was carried out through the “Cash flow” methodology.

  References:
  WACC = 18.52%, PGR = 15%. Discount factor = 0.82, 0.68, 0.56, 0.46, 0.38.

  IBAS is a financial institution licensed by the Central Bank of Kosovo for the issuance of electronic money, money transfer and lending for payments. With its activity, IBAS is creating the ecosystem of digital payments in the Republic of Kosovo. So far, it has managed to create 1,800 electronic payment points and continues to create cooperation agreements with Kosovar businesses. Although the issuance of online loans started this year, IBAS has so far received close to 3,000 applications for payment loans, the vast majority of which have been funded in record time.

  For a period of 3-5 years, this institution plans to expand in the region, specifically in Albania, North Macedonia, Montenegro and Bosnia.

  We remind you that this financial institution was awarded the “Innovation of the Year” award in the last edition of the ICT Awards for the innovation it has brought.

  IBAS would not have reached this point of success without the professionalism of its staff and the welcome of Kosovar businesses, for which they are very grateful and thankful.

  With this method of payment, residents of the Mitrovica region have a free water bill

  Thanks to the agreement reached between the IBAS institution and the Regional Water Company “Mitrovica”, residents of this region can pay their water bills without additional fees. This is not the only benefit, because through IBAS they can pay from wherever they are and whenever they want.

  The representative of IBAS, Safet Deliu, after signing the agreement, said that IBAS has offered the possibility of making the payment remotely and without any additional expenses.

  “Through this agreement, we have enabled the residents of this region to make payments 24/7 and even without any additional provision”, he said.

  Meanwhile, the chief executive officer of KURM, Bashkim Kurti, said that this agreement was made in order to facilitate the way of paying the water company.

  “This contract is about the relief for the water supply customers who from now on will be able to make their payments for the water supply service bills online without any additional expenses or fees”, he said.

  Payments through IBAS are made online through its application, which can be downloaded from the App Store or the Play Store. Opening, maintaining and verifying an IBAS account is free of charge.

  Apply online for a loan at IBAS, get a subsidy from the Government

  The Government of Kosovo has decided that all those people who receive consumer loans up to the amount of 10,000 euros, will benefit from the loan subsidy. The subsidy amount for each applicant who qualifies is 10% of the total loan amount, up to 300 euros.

  “Those interested in benefiting from this measure must first get the loan at any of the licensed financial institutions in Kosovo, and then fill out the application form. After confirming the accuracy of the application, the subsidy is paid to the borrower’s bank account,” the Government announcement states.

  Since IBAS is licensed by the Central Bank of Kosovo, loans issued by this institution can be subsidized by the Government. Therefore, you can apply for a loan at IBAS and then apply for a loan subsidy. You can find the application form on the eKosova platform, under the “services” section.

  If you need help during the application, contact us at 038600300 or on our social networks!

  Online application for individual loans at IBAS, everything you need to know

  Nëse dëshironi të blini diçka, të udhëtoni diku apo të realizoni planet tuaja, por nuk keni fonde të mjaftueshme, atëherë mund të aplikoni online për kredi në IBAS gjatë 24 orëve në 7 ditë të javës. IBAS ju mundëson që të kryeni pagesa, transfere dhe të merrni kredi online deri në 100,000 euro. Pagesat tuaja, aktualisht, mund t’i realizoni në mbi 700 partnerë (biznese dhe institucione).

  Si të aplikoni për kredi?
  Për të aplikuar për kredi në IBAS së pari duhet ta shkarkoni aplikacionin në telefonin tuaj. Nëse jeni përdorues i iOS (Iphone) aplikacionin mund ta merrni përmes këtij linku:
  https://apps.apple.com/us/app/ibas/id1512391343.

  Ndërsa, nëse jeni përdorues i Android (Samsung, Huawei, Xiaomi etj.) aplikacionin mund ta merrni përmes këtij linku: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ibas.app.

  Pas kësaj duhet të vazhdoni me hapjen e llogarisë, veprim i cili gjithashtu bëhet online. Pasi ta hapni llogarinë, ju duhet të klikoni mbi butonin “merr kredi” dhe pastaj të përzgjidhni llojin e kredisë dhe t’i ngarkoni dokumentet e kërkuara.

  Cilat dokumente kërkohen për të aplikuar?
  Kontrata e punës, gjendja e llogarisë bankare për 3 apo 6 muajt e fundit ose pasqyra e kontributeve pensionale (trusti) janë dokumentet që duhet të ngarkohen në aplikacion për të aplikuar për kredi. Kërkesa juaj për kredi shqyrtohet 30 minuta pas kompletimit të dokumentacionit nga e hëna deri të premten, prej 8:30 deri në ora 17:00.

  Cilat lloje të kredive ofrohen nga IBAS?
  IBAS ofron kredi të ndryshme për pagesa me afat kthimi deri në 12 muaj, si: Kredi çasti, kredi për pagesë pushimi, kredi për pagesë studimi, kredi për pagesa të ndryshme, kredi për investime, kredi për 9 muaj dhe kredi sezonale. Të gjitha specifikat e tyre i gjeni brenda aplikacionit.

  Ku mund të shfrytëzohet kredia?
  Kredinë tuaj mund ta shfrytëzoni vetëm për pagesa në ato vende: biznese, institucione apo organizata tjera ku IBAS ka marrëveshje. E kush janë partnerët e IBAS? Edhe këtë përgjigje e gjeni në aplikacion përmes listës së biznesve, duke e kërkuar emrin e biznesit. Kjo mundësi ofrohet edhe në ueb faqen e IBAS, tek rubrika “partnerët”.

  Nëse ju duhet ndihmë shtesë në lidhje me hapjen e llogarisë apo aplikimin për kredi, mund të na kontaktoni në numrin: 038600300, në rrjetet sociale: Facebook dhe Instagram apo në emailin: info@ibas.world.

  Get an Apple Watch or earn other rewards with just a few clicks

  Be part of the IBAS prize game and enter the competition to win this smart watch or one of 10 prizes worth 20 EUR!

  To participate in this prize draw, you must:

  1. Open the account in IBAS (online) and verify the identity
  2. Like the page
  3. Share the post (post must be public)

  To open an IBAS account, you must first download the application at:

  App Store: https://apps.apple.com/us/app/ibas/id1512391343

  Play Store: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ibas.app

  If you need help opening an account, contact us on social networks or at the number 038600300.

  Game ends on November 30, 2021.

  Over 600 Kosovar businesses are providing their customers with the most modern form of payment

  Hundreds of businesses have become part of the financial revolution, choosing IBAS to provide their customers with easier ways to make payments.

  These businesses belong to various activities such as: hotels, restaurants, cafeterias, markets, taxis, car showrooms, furniture, pharmacies, laboratories and many others.

  The Chief Executive Officer of IBAS, Korab Smakolli, said that IBAS is transforming the financial market in Kosovo by bringing the best technology and the lowest prices by offering eAccounts, eWallets, eTransfers, ePOS, ePaygesa. “Also, businesses that do not have access to banks in the digital payment system can have access to IBAS technology,” he said.

  Ekrem Tahiri, CEO at Crust Pizza & Lounge, says that the inclusion of IBAS in the payment system saves time for both them and customers. “Especially in this pandemic time, when people are avoiding cash payments, without a doubt, IBAS is a platform that every customer needs, regardless of the field of activity”.

  Reshat Sogojeva from Proka Restaurant, which offers customers the option of paying with IBAS, says that although this form is a new way of payment, there has been no problem with their implementation.

  According to Smakoll, very soon IBAS will launch payment loans, through which businesses can increase their sales and customers.

  IBAS wins the main award “Innovation of the year” from “ICT Awards”, as a pan-Albanian organization

  In the 9th edition of the largest Albanian competition in the field of Information and Communication Technology “ICT Awards”, IBAS won the main prize of “Innovation of the year”.

  On behalf of all those who worked for the transformation of IBAS from an idea to a platform, Yll Qarkaxhiu thanked the jury for the evaluation. “With IBAS, we have tried to create something that has been realized in the most developed countries in the world, so that the Albanian lands can also have such a platform”, he said.

  The founder of this financial institution and the architect of the IBAS solution, Gazmend Selmani, emphasized that this IBAS is the result of many years of work by all the staff of IBAS and PBC. “This award is a reconfirmation of the IBAS revolution, which has already started for the European market. Where we, too, will decently display the true Albanian values”, said Selmani.

  Loans with a record review and approval period

  If you need to buy something, but you don’t have enough funds and you want to get a loan through an easy and fast procedure, then the only institution to do this is IBAS.

  The financial institution IBAS has launched its newest product, that of loans for payments. The application procedure is done online through the application, which can be downloaded from the App Store and the Play Store. Fast is not only the way of application, so is the review of the loan request, this procedure is carried out within 5 minutes, after the completion of the documentation.

  This product, like all IBAS products, is designed to meet the needs and demands of citizens.

  After opening the account and verifying it, you can apply for any of the types of loans offered by IBAS:

  • Instant loan, up to 200 Euro;
  • Loan for vehicle registration, up to 700 euros;
  • Loan for computer, up to 1,000 Euro;
  • Vacation loan, up to 5,000 Euro;
  • Vehicle loan up to 7,000 Euros;
  • Loan for payment up to 10,000 Euro.


  IBAS is a financial institution licensed by the Central Bank of Kosovo for the issuance of electronic money, payment service, money transfer and payment loans. The first and only one of its kind in Kosovo.

  FITONI një vikend në BUDVA dhe shpërblime tjera

  Në momentin e realizimit të pagesave me IBAS në vlerë 20 euro e më shumë, ju bëheni në mënyrë automatike pjesë e lojës shpërblyese.

  IBAS po dhuron shpërblime të ndryshme:

  • Një vikend në Budva për një çift
  • Dy shpërblime me nga 100 euro
  • Shtatë shpërblime me nga 30 euro

  Nëse ende nuk e keni bërë, ju duhet ta shkarkoni aplikacionin IBAS në App Store apo në Play Store, të hapni dhe verifikoni llogarinë tuaj, në mënyrë që të keni mundësi të realizoni pagesa.

  Pagesat mund të realizohen në cilindo biznes apo institucion që ka marrëveshje me IBAS. Partnerët tanë mund t’i gjeni në aplikacion, por edhe në ueb faqe.

  Loja shpërblyese e nisur më 02.08.2021 do të jetë e hapur deri më 10 shtator 2021. Fituesit do të përzgjidhen më 15.09.2021.

  IBAS donates 5 euros for each account opened

  Have you ever thought that the day will come when you can complete all financial transactions with just a few clicks from your phone and moreover, earn 5 euros for each open account used to make payments? Through IBAS, you can pay all kinds of invoices, transfer money, pay in stores when making purchases, but also many other transactions. All you need to do is download IBAS app app to the Apple Store and PlayStore and register your account with no bureaucratic procedures and no maintenance costs.

  As a sign of gratitude for each new customer, IBAS has decided to reward by creating the possibility of a reward of 5 euros, for each person who opens an account and uses it to make payments.

  The IBAS application plays the role of an electronic wallet for consumers, while for businesses it is also used as an electronic POS. The digital financial future has come with IBAS, and will make the lives of our citizens easier with innovative and very simple to use services.

  Well done !

  IBAS

  In order that the delinquency be remitted immediately, pay Traffic Fines on IBAS

  All citizens who have ever been fined in traffic, know how many procedures must be performed to pay and repay the fine by the Kosovo Police system. In addition, all working citizens know that in order to pay a traffic fine, they had to miss almost one working day with bureaucratic procedures.

  These harassments have come to an end since IBAS was licensed by the Central Bank of Kosovo as a financial institution. Traffic fines paid through IBAS, are erased immediately by the Kosovo Police system. Moreover, citizens who open accounts in IBAS , earn 5 euros which deducts the amount of bills they pay.

  With IBAS – the delinquency costs less.

  IBAS has brought innovation to the payment market with the fact that at IBAS you can pay whenever you want, 24 hours a day, 7 days a week.

  In addition, IBAS uses the latest security technologies, including data encryption and the European PSD2 Directive, which guarantee optimal security.

  Turn your phone into a virtual POS

  Already all businesses in Kosovo have the opportunity to turn their smartphone into a device for accepting payments. IBAS has made this possible through the latest technology it has implemented. This possibility has not existed so far. Neither in Kosovo nor in the region. In addition, everything is free, so both opening an account on IBAS and turning your phone into a payment machine is free. But, that does not end here . Account maintenance is also free at IBAS.

  All a business needs to do to be able to pay by smartphone is to download the IBAS app from the App Store or Play Store and create a business account, in accordance with the procedures and legislation in force. In addition, IBAS offers the possibility of creating sub-points (subordinate points) of payment, in unlimited numbers – hundreds of thousands of them, in record time. So now, not only is it possible to turn a smartphone into a payment machine for 30 seconds and free of charge, but it has become possible for hundreds of thousands to be created at hierarchical levels, without restriction. And, the other good thing is that this is possible throughout Kosovo.

  IBAS was launched a few days ago, as a financial institution licensed by the Central Bank of Kosovo and that transactions in IBAS are initiated in accordance with the European directive PSD2.

  Well done !

  Property Tax Payment for 10 seconds

  Kosovo citizens who pay property tax bills know how long the payment procedure takes. We have to get the bill, go to a physical point, park the car (often even pay for parking), wait in line to pay and all this before 17:00, as most payment offices do not work after that hour . Very laborious and very costly.

  From the moment IBAS is licensed by the Central Bank of Kosovo, property tax payment is made in less than 10 seconds and unlike in the past, the payment is recorded in the Property Tax System.

  IBAS enables the payment of property tax, 24 hours a day, 7 days a week, from corner of Kosovo, from the Municipality of Dragash to Leposavic, from that of Peja to Kamenica.

  In addition, the moment citizens open an IBAS account, they receive 5 euros, which is deducted from the amount of bills they pay.

  With IBAS – Invoice costs less.

  In addition, IBAS uses the latest security technologies, including data encryption and the European PSD2 Directive, which guarantee optimal security.

  One less problem …

  In the past, in order to pay a bill for the Prishtina Water Supply, citizens who are employed had to use the lunch break and hope to make the payment quickly, in order to use the rest of the time for lunch. , or at the end of business hours, hurry up to get a toll booth open, which usually closes at 5pm. And the rest of the citizens, who do not work, had to go to a point of payment to repay the financial obligation to the Prishtina Water Supply. Extremely tedious and laborious process, this one. But, with the licensing of IBAS this fatigue and hardship has come to an end. Through IBAS you make the payment of Prishtina Water Supply from your phone, in less than 10 seconds and whenever you are free. Through IBAS you can pay the bills 24 hours and 7 days a week. And not only that, because, the moment citizens open an account at IBAS, they receive 5 euros, which is deducted from the amount of bills they pay.

  With IBAS – Invoice costs less.

  In addition, IBAS uses the latest security technologies, including data encryption and the European PSD2 Directive, which guarantee optimal security.

  Thank you for choosing IBAS for your banking needs!

  We're thrilled to welcome you on board. In compliance with regulatory requirements, we kindly request you to download our app and commence the KYC/KYB process, which is a legal prerequisite for opening a banking account.

  The process is straightforward and comes with the necessary guidance.

  Experience Innovative Banking and Attractive Solutions (IBAS) to the fullest!

  Choose the store for downloading the application.

  Dear applicant,

  We are happy to inform you that you applied successfully. Our team will contact you soon and will let you know for the next steps.

  I/E nderuar,

  Jemi të lumtur t'ju informojmë se keni aplikuar me sukses. Ekipi ynë do t'ju kontaktojë së shpejti dhe do t'ju njoftojë për hapat e ardhshëm.

  We regret to inform you that your application was not successful. This outcome could be attributed to technical issues or internet interruptions. We encourage you to consider reapplying at a later time.

  Me keqardhje ju informojmë se aplikimi juaj nuk ishte i suksesshëm. Ky rezultat mund t'i atribuohet çështjeve teknike ose ndërprerjeve të internetit. Ne ju inkurajojmë të konsideroni riaplikimin në një kohë të mëvonshme.